Rēķinu finansēšanas ceļvedis

Rēķina finansēšana ir likviditātes pārvaldības instruments, pārdodot debitoru parādus. Rēķinu finansēšana atvieglo piekļuvi apgrozāmajam kapitālam, kas ļauj savlaikus finansēt apgrozījuma ciklu, kā arī paver ieguldījumu un izaugsmes iespējas.

Rēķinus var finansēt dažādos veidos: faktorings, rēķinu diskontēšana, debitoru parādu finansēšana, faktorings pēc pircēja iniciatīvas, reversais faktorings, dinamiskās atlaides mehānisms utt. Kā tos atšķirt?

Visi rēķinu finansēšanas mehānismi ir piegāžu ķēdes finansējuma (SCF) tehniskie paņēmieni. Lai saprastu šos risinājumus, ir svarīgi prast atšķirt to galvenās pazīmes:

  • Piegādātāja pārvaldītais risinājums un Pircēja pārvaldītais risinājums — norāda, kurš ierosina pārdošanu, kā notiek datu apmaiņa starp pircējiem, piegādātājiem un finansētājiem;
  • Dažos gadījumos finansēšana tiek attiecināta uz piegādātājiem bez regresa (debitoru parādu diskontēšanas), savukārt citos gadījumos rēķini veido aizdevuma pamatu/kredītproduktu, turklāt risku uzņemas piegādātājs;
  • Rēķinu finansēšanā pakalpojuma maksa parasti balstās uz diskontēšanas metodi — maksa par finansējumu tiek atskaitīta no rēķina summas saskaņā ar sagaidāmo finansēšanas periodu, nevis tiek pievienota aizdevuma summai kā procentu maksājums.

Šajā sadaļā ir sniegta informāciju par dažādām metodem, kas tiek izmantotas apgrozāmā kapitāla pārvaldībai starp piegādātājiem un pircējiem, savukārt daudzi citi instrumenti tiek izmantoti starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšanā. Globālā piegāžu ķēdes finansējuma foruma (Global Supply Chain Finance Forum) piedāvātā klasifikācija sniedz vairāk informāciju par visiem šādu sistēmu veidiem.

Piegādātāja pārvaldītie rēķinu finansēšanas risinājumi

Faktorings, rēķinu diskontēšana un debitoru parādu diskontēšana — tie visi ir tipiskie Piegādātāju pārvaldītie risinājumi, kas ļauj nesamaksātos rēķinus pārvērst naudā.

Faktorings: faktoringā piegādātājs pārdod savus nesamaksātos rēķinus bankai (faktoringa uzņēmumam), kas piegādātājam uzreiz veic priekšapmaksu (parasti 80‒90% rēķina summas), savukārt atlikušais maksājums (10‒20%, atskaitot diskonta maksu) tiek veikts, kad norēķinās pircējs. Parasti banka uzņemas atbildību par naudas samaksāšanu, tādējādi pārdevējs mazina savus riskus un uzlabo visa procesa efektivitāti. Savukārt pircējam ir jāapliecina savas prasījuma tiesības kreditoram, lai mazinātu riskus.

Ja samaksa aizkavējas vai nenotiek vispār, kreditori patur regresa tiesības attiecībā pret piegādātāju. Šādā veidā palielinās piegādātāja risks, tādējādi piegādātājam ir jābūt kredītspējīgam, un tāpēc ne visi uzņēmumi var saņemt šāda veida finansējumu.

Rēķinu diskontēšana: rēķinu diskontēšanas gadījumā piegādātājs veic pieprasījumu, lai saņemtu priekšapmaksu par nesamaksāto rēķinu. Kreditors veic piegādātājam daļēju vai pilnu samaksu par rēķinu un gaida samaksu paredzētajā norēķinu datumā. Piegādātājs uzņemas atbildību par samaksas saņemšanu, bet nesamaksāšanas gadījumā piegādātājam ir pašam jārod risinājums (pagarināt samaksas termiņu vai citā veidā refinansēt saistības).

Kredītriska ziņā rēķinu diskontēšana ir līdzīga atjaunojamajai kredītlīnijai uzņēmumam.

Debitoru parāda finansēšana: debitoru parāda finansēšanas gadījumā piegādātājs pārdod nesamaksāto rēķinu kreditoram, kurš samaksā visu summu (atskaitot diskonta maksu). Šādā situācijā tiesības un pienākumi pāriet finansētājām, tas nozīmē, ka finansētājs ir atbildīgs par līdzekļu atdošanu, kā arī apzinās kredītrisku. Ja samaksa nav veikta, piegādātājam netiek piemērots regress.

Šāds finansējuma veids ir pieejams piegādātājiem neatkarīgi no to kredītspējas, savukārt pircējiem ir jābūt ar labiem finanšu rādītājiem un ar pietiekamu maksātspēju.

Pircēja pārvaldītie rēķinu finansēšanas risinājumi

Faktorings pēc pircēja iniciatīvas, dinamiskās atlaides mehānisms un reversais faktorings ir galvenie Pircēja pārvaldītie risinājumi un nodrošina piegādātājiem piekļuvi apgrozāmajam kapitālam ilgu samaksas termiņu apstākļos.

Reversais faktorings (cits nosaukums — parādu kreditoriem finansēšana): reversā faktoringa sistēmā pircēju kreditē viens vai vairāki kreditori. Papildus datu sniegšanai par parādiem kreditoriem pircējs uzņemas samaksas saistības pret kreditoru. Šāda parāda apliecināšana ļauj kreditoram piedzīt finansēto summu pat piegādes riska iestāšanās gadījumā.

Tā kā kredītrisks pilnībā attiecināms uz pircēju, kreditors var iegādāties no piegādātāja debitoru parādus bez regresa. Piegādātājs piešķir kreditoram debitoru parādus un saņem pilnu samaksu (atskaitot diskonta maksu). Kreditors uzņemas atbildību par samaksas saņemšanu, tādējādi piegādātājs var uzskatīt, ka rēķins ir samaksāts. Turklāt šī sistēma neizslēdz priekšapmaksas ārējās finansēšanas iespējas.

Faktorings pēc pircēja iniciatīvas ar regresu pret piegādātāju: šādā hibrīdstruktūrā pircējs nosaka kredīta nosacījumus ar kreditoru un sistematizē datu apmaiņu starp savu grāmatvedības sistēmu un kreditora sistēmu, taču neuzņemas neatsaucamu maksājuma saistību. Kā minimums, iegūtie dati ļauj apstiprināt debitoru parādus, taču var iekļaut dažādus tirdzniecības dokumentus, piemēram, piegādes līgumus, tirdzniecības pavadzīmes, rēķinus utt.

Analoģiski klasiskā faktoringa sistēmai piegādātājs pārdod savus nesamaksātos rēķinus kreditoram, kurš uzreiz veic daļēju priekšapmaksu piegādātājam (parasti 90% rēķina summas), savukārt galīgā samaksa (pārējie 10%, atskaitot diskonta maksu) tiek veikta pēc norēķiniem ar pircēju. Parasti kreditors uzņemas atbildību par naudas atgūšanu, tādējādi samazinot kreditora risku un uzlabojot visa procesa efektivitāti.

Faktorings pēc pircēja iniciatīvas ar regresu pret piegādātāju ir labs variants, ja debitoriem ir jāatturas no standarta reversā faktoringa kredītlimitu piešķiršanas. Šādā darījumā kreditors patur regresu pret piegādātāju un domstarpību gadījumā par norēķiniem var piedzīt parādu. Tā kā gala risku uzņemas piegādātājs, šādai uzņēmumam ir jābūt kredītspējīgaam.

Dinamiskās atlaides mehānisms: dinamiskajā diskontēšanā pircējs apmaiņā pret atlaidi piedāvā piegādātājam priekšapmaksu nolīgtajā samaksas termiņā. Šādā sistēmā netiek iesaistīts kreditors, tādējādi šādu lēmumu var izmantot tad, ja pircējs ir finansiāli uzticams un gatavs veikt šādas priekšapmaksas.

SupplierPlus darbojas, izmantojot reversā faktoringa mehānismu

Raksturojums Atliktais maksājums SupplierPlus reversais faktorings Faktorings Reversais faktorings (viena banka)
Piemērots visiem piegādātājiem
Pircējam nav jāsedz risinājuma izmaksas /
Bez negatīvas ietekmes uz pircēju vai piegādes cenām
Piemērots ārzemju piegādātājiem
Piesaistīti vairāki finansētāji /
Var izvēlēties, kuri piegādātāji drīkst lietot finansējumu
Bez piegādātāju kredītriska izvērtēšanas
/ Atkarīgs no konkrētās darījuma struktūras

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu jums vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam cookies .

Lai iegūtu labāku SupplierPlus lietotāja pieredzi, lūdzu, izmantojiet pārlūku Chrome.

Lejupielādēt šeit