Kasutustingimused

Enne selle veebilehekülje kasutamist loe need tingimused hoolikalt läbi

Informatsioon meie kohta

www.supplierplus.com on veebileht, mida haldab Supplierplus OÜ (edaspidi meie), Eesti seaduste järgi asutatud osaühing registreerimisnumbriga 14096937. Me järgime Euroopa Parlamendi (EU) 2016/679 ja Nõukogu 27. aprill 2016.a. määrust füüsilise isiku kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EC (“GDPR”) ja Eesti isikuandmete kaitse seadust.

Veebilehe kasutamise tingimused

Need kasutustingimused (kaasaarvatud selles viidatud dokumentidega) näitavad Teile tingimusi, mille alusel võite kasutada www.supplierplus.com veebilehte või mõnda muud meie hallatavat veebilehte (koos, “meie veebilehed” ja eraldi ”meie veebileht”), kas külalise või registreeritud kasutajana. Meie veebilehe kasutamine hõlmab meie lehtedele juurdepääsu, sirvimist või neil registreerumist. Meie lehekülgi kasutades kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja nõustute neid järgima. Kui Te ei nõustu nende kasutustingimustega, ei tohi te meie veebilehti kasutada.

Muud kohaldatavad tingimused

Need kasutustingimused viitavad järgmistele lisatingimustele, mis kehtivad ka meie veebilehtede kasutamisel:

  • Meie Privaatsuspoliitika, mis sätestab tingimused, mille alusel töötleme Teie käest kogutud või Teie poolt meile edastatud isikuandmeid.
  • Meie lehekülgi kasutades nõustute sellise andmete töötlemisega ja tagate, et kõik Teie poolt esitatud andmed on õiged, täpsed ja mitte eksitavad.
  • Meie Küpsisepoliitika, mis on lisatud meie Privaatsuspoliitikasse ja milles on esitatud teave meie lehekülgede küpsiste kohta.

Muudatused nendes tingimustes

Me võime antud kasutustingimusi igal ajal muuta, muutes seda veebilehte. Jätkates selliste muudatuste järgselt meie veebilehtede kasutamist, nõustute Te meie tehtud muudatustega. Kontrollige palun aeg-ajalt seda veebilehte, et meie tehtud muudatustega kursis olla, kuna need on Teile siduvad.

Muudatused meie veebilehtedel

Võime oma veebilehti aeg-ajalt uuendada ja muuta nende sisu igal ajal. Pange siiski tähele, et meie veebilehtede sisu võib igal ajahetkel olla vananenud ja me ei ole kohustatud seda uuendama.

Me ei taga, et meie veebilehel või sellel sisalduval sisul pole vigu ega informatsiooni väljajätmisi.

Juurdepääs meie veebilehtedele

Meie veebilehed on tasuta kättesaadavad.

Me ei taga, et meie veebilehed või nendes sisalduv sisu on alati kättesaadavad ning juurdepääs neile ei ole takistatud. Juurdepääs meie veebilehtedele on lubatud ajutisel baasil. Võime peatada, tühistada, katkestada või muuta kõiki oma veebilehti või nende osasid ilma ette teatamata. Me ei vastuta Teie ees, kui mingil põhjusel pole meie veebilehed mingil ajal või mingil perioodil ligipääsetavad.

Teie ise vastutate kõigi vajalike toimingute tegemise eest, et saaksite juurdepääsu meie lehekülgedele.

Samuti vastutate Teie ise selle eest, et kõik isikud, kes pääsevad meie veebilehtedele Teie interneti ühenduse kaudu, oleksid teadlikud nendest kasutustingimustest ja muudest kohaldatavatest tingimustest ning järgiksid neid.

Teie konto ja parool

Kui Te valite või Teile antakse meie turvalisuse protseduuride käigus kasutajatunnus, parool või muu teave, siis peate seda informatsiooni käsitlema konfidentsiaalsena. Te ei tohi seda informatsiooni avaldada ühelegi kolmandale osapoolele.

Kui Te olete meie mõistliku arvamuse kohaselt rikkunud mõnda kasutustingimuse sätet, on meil igal ajal õigus deaktiveerida Teie poolt valitud või meie poolt antud kasutajatunnus või parool.

Kui teate või kahtlustate, et keegi teine peale Teie teab Teie kasutajatunnust või parooli, peale sellest viivitamatult meile teatama aadressil info@supplierplus.com.

Intellektuaalse omandi õigused

Oleme kõigi meie veebilehtede ja nendel avaldatud materjalides sisalduvate intellektuaalomandi õiguste omanik. Neid töid kaitsevad autoriõiguse seadused ja lepingud kogu maailmas. Kõik sellised õigused on kaitstud.

Võite oma isiklikuks kasutamiseks printida ühe eksemplari ja alla laadida meie veebilehtede mis tahes lehtede väljavõtteid ning juhtida oma organisatsioonis teiste inimeste tähelepanu meie veebilehtedel postitatud sisule.

Te ei tohi mingil viisil modifitseerida digitaalsel kujul või paberkandjal materjale, mille olete välja printinud või alla laadinud ega kasutada illustratsioone, fotosid, video-, helimaterjali ja graafikat, mis on eraldiseisev selle juures asuvast tekstist.

Meie (ja kõigi tuvastatud kaasautorite) staatust meie veebilehtede sisu autorina tuleb alati sõnaselgelt tunnustada. Te ei tohi kasutada meie saitide sisu ühtegi osa ärilistel eesmärkidel ilma meie käest või litsentsiomanikelt litsentsi omandamata.

Kui rikute printides, kopeerides või allalaadimisel meie veebilehe osi või meie kasutustingimusi, siis lõpeb viivitamatult Teie õigus meie veebilehti kasutada ja peate meie valikul kõik Teie tehtud materjalide koopiad tagastama või hävitama.

Informatsiooni usaldusväärsus

Meie veebilehtede sisu on mõeldud ainult üldiseks teabeks. Selle eesmärk ei ole anda nõu, millele Te peaksite tuginema. Enne meie veebilehtede sisul põhinevat mis tahes toimingute alustamist või sellest hoidumist peate küsima nõu professionaalilt või vastavalt spetsialistilt.

Meie veebilehel olevad materjalid ei ole (piiranguteta) juriidilised, raamatupidamislikud-, finants-, ega investeerimisnõuanded.

Ehkki teeme mõistlikke jõupingutusi oma lehekülgedel oleva teabe värskendamiseks, ei anna me mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega lubadusi, et meie veebilehtede sisu on täpne, täielik või ajakohane.

Meie vastutuse piirangud

Miski nendes kasutustingimustes ei välista ega piira meie vastutust surma või tervisekahjustuste eest, mis tulenevad meie hooletusest, pettustest või valeandmete esitamisest või muust vastutusest, mida Eesti seaduste kohaselt ei saa välistada ega piirata.

Seadusega lubatud ulatuses välistame kõik tingimused, garantiid, avaldused ja muud tingimused, mis võivad kehtida meie veebisaitidele või nende sisule, olgu need otsesed või kaudsed.

Me ei vastuta ühegi kasutaja poolt saadud kahjumi või kahju eest, olgu need siis lepingulisest suhtest tulenev, õigusvastastasest tegevusest tulenev (sh hooletuse tõttu), seadusega pandud kohustuste rikkumisest või muul viisil tulenev, isegi kui see on ette näha, mis tuleneb või on seotud:

  • Meie veebilehtede kasutamisest või suutmatusest neid kasutada; või
  • Meie veebilehtedel kuvatava sisu kasutamisest või sellele tuginemisest.

Kui olete ärikasutaja, siis me ei vastuta:

  • Saamata jäänud kasumi, müügi, äri või tulude eest;
  • Äritegevuse katkemise eest;
  • Soovitud ärilise säästu kaotuse eest;
  • Ärivõimaluste, ettevõtte väärtuse või maine kaotamise eest; või
  • Igasuguse kaudse või tegevusest tuleneva kahjumi või kahju eest.

Me ei vastuta kahjumi või kahjude eest, mille on põhjustanud arvutiviirus, rünnak meie teenusele või muu tehnoloogiliselt kahjulik materjal, mis võib meie veebilehe külastamise tagajärjel Teie arvuti seadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muud vajalikku materjali nakatada või kui olete meie veebilehelt ja sellega seotud veebilehtedelt midagi alla laadinud.

Me ei võta endale vastutust meie veebilehega lingitud veebilehtede sisu eest. Selliseid linke ei tohiks tõlgendada nende lingitud veebilehtede kinnitusena meie poolt. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida nende veebilehekülgede kasutamisest.

Viirused

Me ei taga, et meie veebilehed on turvalised, vigadeta ja viirusteta.

Teie ise vastutate oma infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi konfigureerimise eest meie veebilehtedele pääsemiseks. Peaksite kasutama oma viirusetõrjetarkvara.

Te ei tohi meie veebilehti kuritarvitada, nakatades neid tahtlikult arvutiviiruse, troojalaste, usside, loogikapommide või muu pahatahtliku või tehnoloogiliselt kahjuliku materjaliga. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu meie veebilehtedele, serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie veebilehti teenusetõkestamisründe või hajusa teenustõkestusründega. Selle sätte rikkumisega panete toime kuriteo. Teatame igast sellisest rikkumisest asjaomastele õiguskaitseasutustele ja teeme nende asutustega koostööd, avalikustades neile Teie isiku. Sellise rikkumise korral lõpeb viivitamatult Teie õigus meie veebilehti kasutada.

Linkimine meie veebilehtedega

Võite linkida meie veebilehtedega, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil ega kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära.

Te ei tohi luua linki viisil, mis viitaks meie seosele, heakskiidule või toetusele mis tahes vormis, kui seda luba ei ole Teile antud.

Te ei tohi luua linke meie veebilehtedele mitte ühelegi veebilehele, mis ei kuulu Teile.

Meie veebilehti ei tohi siduda ühegi teise veebilehega, samuti ei tohi Te linkida meie veebilehe mõnda muud osa, kui ainult avaleht.

Jätame endale õiguse oma veebilehe sidumise loa ilma ette teatamata tagasi võtta.

Kui soovite meie veebilehtede sisu ülaltoodust erineval viisil kasutada, võtke palun ühendust aadressil info@supplierplus.com.

Kolmandate osapoolte lingid ja allikad meie veebilehel

Kui meie veebilehed sisaldavad linke teistele veebilehtedele ja kolmandate osapoolte pakutavatele allikatele, siis need on Teile ainult informatsiooniks.

Meil ei ole kontrolli nende veebilehtede sisu ja allikate üle.

Kohaldatav õigus

Neid kasutustingimusi, nende sisu ja loomist (ning kõiki lepinguväliseid vaidlusi või nõudeid) reguleerib Eesti seadus. Me mõlemad nõustume Eesti kohtute ainupädevusega.

Võtke meiega ühendust

Meiega ühenduse võtmiseks saatke e-kiri aadressile info@supplierplus.com.

Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile meie saidil parimat kogemust. Jätkates meie saidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.

Parema SupplierPlus'i kasutuskogemuse saamiseks kasutage Chrome'i brauserit.

Laadige alla siit